Проект „Развитие на човешкия капитал в „Домко“ ООД“

Във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.021-0471-C01 „Развитие на човешкия капитал в „Домко“ ООД“,  по процедура BG05M9ОP001-1.021 „Обучения за заети лица”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 бяха проведени обучения за придобиване на ключова компетентност и за придобиване на професионална компетентност.

Обучението по ключова компетентност 2: Общуване на чужди езици - английски език беше успешно преминато от 14 служители на "ДОМКО" ООД. Курсът беше с продължителност 300 учебни часа и бяха изучени нива А1, А2 и В1.
14 служители на "ДОМКО" ООД успешно преминаха и обучение за придобиване на професионална компетентност по част от професия в професионално направление 341 "Продажби на едро и дребно", професия 341020 "Продавач-консултант", специалност 3410201 "Продавач-консултант" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Обучението беше с продължителност 300 учебни часа.

С провеждането на тези обученията се постигна основната цел на проекта: да се повиши способността на заетите лица в компанията да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението.

 

 

Имате въпроси? Работно време от Пон. - Пет. 09:00ч. - 18:00ч.

*2002

+359 882 93 10 93