Безплатна доставка на всички онлайн поръчки

Domko.com предоставя на Потребителите възможност да закупуват стоки на изплащане от Електронния магазин чрез потребителски кредит, отпуснат от „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД (Банката) при следните условия:

*Условия за кандидатстване:

- за потребителски кредит може да кандидатства всяко лице, което е: навършило 18 години, български гражданин или чужд гражданин, който притежава разрешение за постоянно пребиваване в Република България и български документ за самоличност;
- размер на потребителски кредит – от 100 лв. от 10 000 лв;
- срок за изплащане на потребителския кредит – от 3 месеца до 24 месеца;
- кандидатстване за кредит се извършва онлайн чрез Електронния магазин на Domko.com като се избере опцията „TBI кредит“ от „Метод на плащане“ при завършване на поръчката.


*Условия за покупка на изплащане: ако Потребителите желаят да закупят стоки на изплащане моля да имат предвид следното:

- Общата стойност на поръчаните стоки от една отделна поръчка трябва да е равна на или по-голяма от 100 (сто) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.
- Максималната обща стойност на стоките от една поръчка, които могат за бъдат закупени на изплащане е 10000 (десет хиляди) лева.
Не може да закупите на изплащане само на част от стоките в дадена поръчка – ако бъде избрана опция „TBI кредит“ от „Метод на плащане“, тя винаги се прилага за всички стоки от дадената поръчка.
- Трябва да кандидатствате пред Банката за отпускане на потребителски кредит и Банката да одобри отпускането на кредита.
- Кандидатстване да отпускане на потребителски кредит за заплащане на конкретна поръчка се прави онлайн чрез Електронния магазин като Потребителят избере опция „TBI кредит“ от „Метод на плащане“ при завършване на поръчката. Потребителят трябва да избере срок за изплащане на стоката (от възможните варианти, които се генерират от кредитния калкулатор на базата на крайната стойност на поръчката), да попълни изискваните данни в полетата, които се отварят при избор на тази опция и да натисне бутон „Завърши поръчката“.

Потребителите могат да закупят стока на изплащане и да кандидатстват за отпускане на потребителски кредит, както чрез своя регистриран потребителски профил, така и без да имат регистрация на Електронния магазин – като гост.

- След завършване на поръчката служител на Банката ще се свърже с Потребителя. Процедурата по одобрение и отпускане на кредита се извършва изцяло дистанционно от служител на Банката при условията и процедурите на Банката. Моля Потребителите да следват инструкции, които ще получат. На всеки етап от процедурата служител на Банката ще изпрати съобщение или ще се свърже с Потребителите;
Внимание!ДОМКО не изпраща съобщения и не може да даде информация на Потребителите относно статуса и изхода на процедурата по отпускане на потребителския кредит, а единствено относно статуса и изпълнението на поръчката, като и не носи отговорност при отказ от страна на банката да предостави потребителски кредит;
- Поръчаните стоки се доставят на Потребителя само след като Банката одобри отпускането на потребителския кредит и Потребителят подпише необходимите изискуеми документи от Банката. Срокът за доставка започва да тече след като Банката уведоми ДОМКО, че на Потребителя е отпуснат потребителски кредит, който покрива в пълен размер цената на поръчаните стоки от съответната поръчка;
- В случай, че Банката не одобри отпускането на потребителски кредит поръчката се счита автоматично за отказана, ДОМКО няма задължения по нейното изпълнение и отношенията между ДОМКО и Потребителя по тази конкретна поръчка се прекратяват, за което ДОМКО уведомява Потребителя на посоченият от него адрес на електронна поща. Потребителят може да поръча отново същите стоки като избере друг метод на плащане;
- В случай на отказ от договора, разваляне или прекратяване на договора за покупко-продажба, стоките по който са закупени на изплащане с потребителски кредит, с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си съгласие и нарежда на ДОМКО да преведе цената на закупената на изплащане стока директно на Банката, вместо да я връща на Потребителя. Преводът се извършва след като Потребителят върне на ДОМКО закупените стоки във вида, при условията и в сроковете, посочени в Раздел „Отказ от договора и замяна“. Потребителят декларира, че с превеждането на сумите към Банката няма да има никакви претенции към ДОМКО, относно цената на закупените на изплащане стоки и тяхното връщане. Потребителят урежда изцяло и само с Банката всички въпроси, свързани с договора за потребителски кредит.

 

Условия за отпускане на потребителски кредит от Банката:

- Всички условия и процедури във връзка с предоставяне на потребителския кредит (условия за кандидатстване, критерии и процедура за одобрение, срок за погасяване, брой и размер на погасителните вноски, лихви и такси по кредита, уреждане на отношенията при просрочие и неизпълнение по кредита и др.) се определят едностранно единствено и само от „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД;
- Посочените на Електронния магазин условия на потребителския кредит (главница, лихви, такси, срок, размер на вноската, ГПР и др.) са предварително определени от Банката и не могат да бъдат променени от ДОМКО, нито да бъдат предмет на предоговаряне между ДОМКО и Потребителя;
- ДОМКО не участва по какъвто и да е начин във финансирането на потребителския кредит, както и в което и да е от отношенията, които възникват между Потребителя и Банката във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др;
- ДОМКО не е страна по договора за потребителски кредит. Потребителят сключва договор за потребителски кредит само и единствено с Банката и всички отношение във връзка със сключването, изпълнението и неизпълнението на договора за потребителски кредит се уреждат изцяло и само между Потребителя и Банката.

 

Потребителите декларират, че са запознати, че за целите на кандидатстване за отпускане на потребителски кредит ще предоставят свои лични данни, които ще бъдат обработвани от Банката като администратор на лични данни съгласно политиката за поверителност на Банката. Потребителите могат да се запознаят по-подробно с политиката за поверителност на данните на ДОМКО и на Банката.

 

Моля запознайте се по-подробно с условията за покупка на изплащане в Раздел „Покупка на изплащане“ от Общите условия. Моля запознайте се с политиката за поверителност ТУК.