Безплатна доставка на всички онлайн поръчки

Общи условия

Настоящите общи условия са предназначени за клиенти ("Потребител/и“), които използват услугите на електронния магазин „www.domko.com” („Електронен магазин”). Електронният магазин е собственост на “ДОМКО“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1700, р-н Лозенец, бул. "Околовръстен път" № 145, търговски център ДОМКО Телефон: 02/879 12 15, 0700 420 02, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 130181148, регистрирано по ЗДДС BG130181148, („ДОМКО“).

Потребителите могат да сключват договори за продажба на стоки и услуги от разстояния и доставка на предлаганите стоки в Електронния магазин, включително следното:

- Да извършат регистрация и създаване на Потребителски профил в Електронния магазин;
- Да добавят продукти в количката в Електронния магазин;
- Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоки  от разстояние чрез Електронния магазин;
- Да извършват плащания на цената на заявените стоки в съответствие с определените от ДОМКО начини за плащане;
- Да получават информация за нови стоки, промоционални оферти, кампании, информационен бюлетин, да участват в игри и томболи, чрез Електронния магазин;
- Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.

Всяко използване на Електронния магазин означава, че Потребителите са се запознали с общите условия за използването му и са се съгласили да ги спазват.

Всички стоки, включително тези в промоция, се продават и доставят до изчерпване на количествата, в периода на промоцията.

Електронният магазин може да съдържа линкове към други сайтове, като при пренасочване към тези сайтове ДОМКО не носи отговорност за използването им.
Потребителите имат възможност да закупят стоките, предлагани чрез Електронния магазин, а ДОМКО се задължава да достави заявените стоки при наличност, за което Потребителите се задължават да заплатят на ДОМКО обявените цени в Електронния магазин, както и цена за доставка в съответствие с условията, определени на Електронния магазин и настоящите общи условия.
ДОМКО доставя заявените стоки в сроковете и при условията, определени на Електронния магазин и настоящите общи условия.

Стоките, предлагани в Електронния магазин, са предназначени за домашна употреба и се продават в количества, обичайни за лично потребление. В случай на съмнение, че Потребител ще закупи стоките за професионални цели и/или с цел препродажба, ДОМКО си запазва правото, по негова преценка, да откаже поръчката на заявените стоки от този Потребител.
Всички изявления на ДОМКО и Потребителите във връзка с поръчаните стоки могат да бъдат извършвани като електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. В съответствие със Закона за електронната търговия изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. Счита се, че електронните изявления, извършени от Потребителите, са извършени от лицата, посочени в данните, при генериране на поръчката. 

 

Използване на Електронния магазин

Потребителите могат да използват Електронния магазин за покупка на стоки и услуги като извършат регистрация на потребителски профил чрез въвеждане на следните идентификационни данни: имена, електронна поща, телефон, пълен адрес, данни за фактуриране, в случай че се различават от въведените данни, парола, като имат възможност да изразят съгласие и с получаването на електронен бюлетин.

Потребителите могат да използват услугите на Електронния магазин и като нерегистрирани потребители, като въведат същите идентификационни данни, които се изискват при регистрация.

Входът за достъп до потребителския профил на регистрираните Потребители се осъществява чрез електронна поща и парола, избрана от Потребителите.

Регистрираните потребители имат възможност да добавят продукти в секция Любими в потребителския си профил.

Всички Потребители могат да използват промо код, ако има такъв, наличен на Електронния магазин, при генериране на поръчка, чрез който да получат отстъпка от поръчаните стоки.
С попълване на идентификационните данни и регистриране на потребителски профил, както и при генериране и завършване на поръчка, Потребителите декларират, че са прочели и са съгласни с настоящите общи условия и политиката за поверителност, линкове към които са налични в Електронния магазин.

ДОМКО потвърждава извършената от Потребителите регистрация, чрез изпращане на съобщение на посочената от Потребителите електронна поща.

При извършване на регистрацията Потребителите се задължават да предоставят верни и актуални данни. Потребителите имат задължение своевременно да актуализират данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. ДОМКО не носи отговорност, в случай на настъпили вреди в резултат на неактуализирани данни.
С приемането на настоящите общи условия Потребителите дават изричното си предварително съгласие посочената от тях електронна поща да бъде използвана за комуникация и размяна на електронни изявления с ДОМКО, включително в процеса изпълнение на поръчките на стоки, генерирани чрез Електронния магазин.

 

Стоки и услуги, обект на продажба в Електронния магазин

Обект на продажба в Електронния магазин са стоките ("Стоки“) и услугите ("Услуги“), предлагани в Електронния магазин към момента на генериране на Поръчка за закупуване от страна на Потребителя, за които е отбелязано, че са в наличност с посочени количества.
Стоките, обект на продажба чрез Електронния магазин, са детайлно описани в същия. ДОМКО не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите, за изображенията на продуктите, които имат илюстративен характер, за  непълни или неточни описанията на продуктите  поради ограниченото пространство и структура на информацията и други. Генерирането на поръчка за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено писмено съгласие от страна на Потребителя относно вида, качеството и количеството на Стоката / Стоките, добавени в количката и потвърдени за поръчка и доставка чрез Електронния магазин.

Информацията за Стоките в Електронния магазин е разпределена по видове групи и подгрупи. В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Електронния магазин, е предоставена информация относно основните характеристики на Стоките и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителя при покупката на продукта. ДОМКО не носи отговорност за неточности в описанието на Стоките, които не се отнасят към основните характеристики на Стоките и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

 

Доставка

Доставките се извършват на посочения в поръчката адрес. Желателно е Потребителите да предоставят адрес, на който могат да се получи Стоките през времето от 10:30 до 17:30 часа (например служебен адрес). Срокът за доставката на заявените с поръчка Стоки, е до 5 (пет) работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен в период на официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Потребителите ще бъдат своевременно уведомени от ДОМКО. ДОМКО си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) календарни дни, без да информира предварително Потребителите и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) календарни дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, направил поръчката. ДОМКО може да поиска допълнително потвърждение от Потребителя за направената поръчка, включително по телефон и/или електронна поща. В случай че Потребителят откаже да предостави исканото от ДОМКО потвърждение, отказът от предоставянето му води до автоматична отмяна на поръчката. Цената на разходите за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката на Електронния магазин и е посочена под цената, публикувана за поръчвания артикул. ДОМКО не носи отговорност за забава на доставката поради независещи обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя. При констатиране на дефекти, установени при доставка, Потребителят следва да впише вида на констатираните дефекти в товарителницата в присъствието на куриера и незабавно да уведоми ДОМКО. При приемане на доставката от Потребителя без забележки с подписването на товарителницата, представена му от куриера, всички и всякакви последващи претенции за дефекти на закупената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че констатираните дефекти не бъдат вписани в товарителницата в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или Потребителят не уведоми незабавно ДОМКО, Потребителят губи правото си на рекламация. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при генериране на поръчката, ДОМКО не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ДОМКО се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставените стоки да бъдат заменени със съответстващи на извършеното от него заявление за покупка на стоки. ДОМКО си запазва правото да избира/променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.


Цени. Ценови намаления

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Електронния магазин, е предоставена информация относно цената и приложимия ДДС за всяка стока с оглед нейните специфики - цвят, размер, материал и т.н. Всички, посочени на Електронния магазин цени са в Български Лева и с включен ДДС. В случай че стоката има няколко модификации, на страницата й са посочени цените за всяка от модификациите. Търговецът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите/Юридическите лица се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите/Юридическите лица ще бъдат уведомени, в случай на извършена поръчка на Електронния магазин с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Електронния магазин, свързана с поръчаните стоки. Част от информацията, публикувана в Електронния магазин, е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Ценовите намаления, които "ДОМКО" ООД периодично обявява, не могат да се комбинират със стоки от други ценови намаления/промоции/кампании/промо кодове и други, като предоставените отстъпки не могат да  бъдат акумулирани с други такива. ДОМКО  може да определя в Електронния магазин препоръчителни цени от доставчик. ДОМКО може да организира промоции и кампании, които не представляват ценови намаления по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

Програма за лоялност

Потребителите имат възможност да се възползват от програмата за лоялност на ДОМКО, като се регистрират и получат своята карта ДОМКО от всеки един физически магазин. По този начин ще могат да спестяват при покупка на стоки. С тази карта всеки потребител получава отстъпка, която се определя от сумите, които се натрупват в картата при пазаруване на продукти във верига магазини ДОМКО. Отстъпката важи за стоки извън промоция и не може да се комбинира с други ценови намаления/промоции/кампании/промо кодове и други. Активните карти ДОМКО вече могат да бъдат използвани и при покупки в Електронния магазин, като се дигитализират.
В случай, че потребителите имат издадена карта ДОМКО, те могат да я свържат с потребителския си профил в Електронния магазин и да я използват, както във физическите магазини ДОМКО, така и при онлайн покупки. За целта е необходимо да попълнят имейл, телефон и номер на карта, както и да декларират съгласие с Общите условия на сайта.
В случай, че нямат издадена карта ДОМКО, потребителите имат възможност да заявят издаването й чрез потребителския си профил в Електронния магазин, като за целта е необходимо да попълнят своите име и фамилия, телефон и имейл, както и да декларират съгласие с Общите условия на сайта.
Актуалните условия за отстъпките, начислявани при използване на карта ДОМКО са налични в Електронния магазин.

 

Плащане на поръчаните стоки:

ДОМКО определя следните начини на плащане на поръчаните Стоки в Електронния магазин:

* Плащане при доставка (наложен платеж)

Получавайки поръчаната стока, Потребителят, който е избрал този начин на плащане, е длъжен да заплати дължимата сума на куриера при предаване на Стоките. Тази сума  е отбелязана в цената на поръчката. Определени Стоки, обозначени като Стоки с предварително заплащане, не могат да бъдат заявени за плащане при доставка и Потребителят е необходимо да избере някой от другите предвидени начини на плащане.
 
* Плащане по банков път
 
За целта Потребителите е необходимо да извършат банков превод по някоя от банковите сметки на ДОМКО, посочени в Електронния магазин. Следвайки етапите на поръчката, Потребителите следва да изберат от меню "начин на плащане" - плащане на Стоките "банков път" и да завършат поръчката При завършване на поръчката в страницата на Електронния магазин ще се визуализират банковите сметки, по които Потребителите имат възможност да изберат да извършат превода. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на заплатената сума по банкова сметка на ДОМКО.

* Плащане с Банкова карта (чрез виртуален ПОС терминал)

За целта е необходимо следвайки етапите на поръчката, Потребителите да изберат от меню "начин на плащане" - плащане на Стоките  чрез "Банкова карта".

Банковите карти с които Потребителите могат да извършат  плащането са: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, както и други банкови карти, допълнително добавени като метод на плащане в Електронния магазин.
Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите Verified by Visa или MasterCard SecureCode.
Моля проверете също така, дали вашата карта е отворена от вашият издател за транзакции в Интернет”.
Максималната сума, която може да бъде заплатена чрез банкова карта за една транзакция е 10 000 (десет хиляди) лева.

Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между сървъра на ДОМКО и платежната страница на обслужващата банка.

-Автентичността на банковата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
-В допълнение, за идентифицирането на Потребителя като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че Потребителите са регистрирани за използването им.

Данните, които Потребителят е необходимо да попълни за целите на плащане с банкова карта, са следните:
-Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)
-Данни за автентикация (За идентифицирането на Потребителя като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode.  В случай че Потребителят е регистриран от неговата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана на Потребителя ще се появи страница, на която следва да въведе неговата автентикационна парола.

ДОМКО не събира и не съхранява данни от банковата карта на Потребителите и като търговец няма достъп до тях. ДОМКО не носи отговорност за претърпени вреди и загуби от Потребителя, при извършване на плащане посредством платежният сървър за електронна търговия на обслужващата банка.
При плащане с банкова карта чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена като получена от ДОМКО, се извършва доставка на поръчаните стоки и заявените услуги. В случай че в едноседмичен срок от датата на доставка, Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, в случай че има право и упражни правото си на отказ от закупени стоки, ДОМКО се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума, чрез кредитна транзакция по банковата карта, чрез която е направено плащането. В случай че Потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, ДОМКО автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки и/или заявените услуги.

 * Плащане чрез ePay.bg  (карти Борика, EUROLINE, Maestro, MasterCard, VISA, TBICredit) 
 
В случай че Потребителите притежават дебитна или кредитна карта, издадена от българска или международна банка, имат възможност да платят заявените Стоки чрез системата на ePay.bg. При избирането на този метод на плащане, Потребителите ще бъдат прехвърлени на страницата на ePay.bg, където е необходимо да въведат потребителското си име и парола и да потвърдят плащането. Потребителите е необходимо да следват всички стъпки, за да бъдат върнати в страницата на ДОМКО за целите на регистрация на поръчката. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на сумата в банковата сметка на ДОМКО.
  
*Внимание! Когато при заявяване на съответна Стока в Електронния магазин е посочено, че доставката се извършва само след предварителното й заплащане, посоченият текст означава, че Стоката  подлежи на предварително заплащане и не може да бъде доставена чрез използване на  услугата заплащане "При доставка".

* Плащане чрез потребителски кредит, отпуснат от „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД (TBI Bank)

Потребителите могат да заплатят поръчаните стоки на изплащане на месечни вноски чрез потребителски кредит, отпуснат от „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД при условията, посочени в Раздел „Покупка на изплащане“ и на договора за потребителски кредит, сключен с „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД.

За да заплатят по този начин Потребителите е необходимо да изберат опцията „TBI кредит“ от „Методи на плащане“.

В случай че Потребителите желаят да заплатят поръчаните от тях стоки на изплащане, трябва да имат предвид следното:
- изплащане на вноски на поръчани стоки е възможно само ако общата стойност на поръчаните стоки е равна на или по-висока от 100 лв. като минимална обща стойност на поръчката;
- цената на поръчаните стоки се заплаща чрез потребителски кредит, отпуснат от „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД;
- за отпускането на потребителски кредит, доставката и заплащането на стоките се прилагат условията, описани по-долу в Раздел „Покупка на изплащане“ и условията на „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД;
- отпускането на потребителски кредит се извършва при условията и по преценка на „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД, като е възможно банката да откаже отпускане на кредит без да мотивира отказа си.

 

Покупка на изплащане

Domko.com предоставя на Потребителите възможност да закупуват стоки на изплащане от Електронния магазин чрез потребителски кредит, отпуснат от „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД (Банката) при следните условия:

*Условия за кандидатстване:

- за потребителски кредит може да кандидатства всяко лице, което е: навършило 18 години, български гражданин или чужд гражданин, който притежава разрешение за постоянно пребиваване в Република България и български документ за самоличност;
- размер на потребителски кредит – от 100 лв. от 10 000 лв;
- срок за изплащане на потребителския кредит – от 3 месеца до 24 месеца;
- кандидатстване за кредит се извършва онлайн чрез Електронния магазин на Domko.com като се избере опцията „TBI кредит“ от „Метод на плащане“ при завършване на поръчката.


*Условия за покупка на изплащане: ако Потребителите желаят да закупят стоки на изплащане моля да имат предвид следното:

- Общата стойност на поръчаните стоки от една отделна поръчка трябва да е равна на или по-голяма от 100 (сто) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.
- Максималната обща стойност на стоките от една поръчка, които могат за бъдат закупени на изплащане е 10000 (десет хиляди) лева.
Не може да закупите на изплащане само на част от стоките в дадена поръчка – ако бъде избрана опция „TBI кредит“ от „Метод на плащане“, тя винаги се прилага за всички стоки от дадената поръчка.
- Трябва да кандидатствате пред Банката за отпускане на потребителски кредит и Банката да одобри отпускането на кредита.
- Кандидатстване да отпускане на потребителски кредит за заплащане на конкретна поръчка се прави онлайн чрез Електронния магазин като Потребителят избере опция „TBI кредит“ от „Метод на плащане“ при завършване на поръчката. Потребителят трябва да избере срок за изплащане на стоката (от възможните варианти, които се генерират от кредитния калкулатор на базата на крайната стойност на поръчката), да попълни изискваните данни в полетата, които се отварят при избор на тази опция и да натисне бутон „Завърши поръчката“.

Потребителите могат да закупят стока на изплащане и да кандидатстват за отпускане на потребителски кредит, както чрез своя регистриран потребителски профил, така и без да имат регистрация на Електронния магазин – като гост.

- След завършване на поръчката служител на Банката ще се свърже с Потребителя. Процедурата по одобрение и отпускане на кредита се извършва изцяло дистанционно от служител на Банката при условията и процедурите на Банката. Моля Потребителите да следват инструкции, които ще получат. На всеки етап от процедурата служител на Банката ще изпрати съобщение или ще се свърже с Потребителите;
Внимание!ДОМКО не изпраща съобщения и не може да даде информация на Потребителите относно статуса и изхода на процедурата по отпускане на потребителския кредит, а единствено относно статуса и изпълнението на поръчката, като и не носи отговорност при отказ от страна на банката да предостави потребителски кредит;
- Поръчаните стоки се доставят на Потребителя само след като Банката одобри отпускането на потребителския кредит и Потребителят подпише необходимите изискуеми документи от Банката. Срокът за доставка започва да тече след като Банката уведоми ДОМКО, че на Потребителя е отпуснат потребителски кредит, който покрива в пълен размер цената на поръчаните стоки от съответната поръчка;
- В случай, че Банката не одобри отпускането на потребителски кредит поръчката се счита автоматично за отказана, ДОМКО няма задължения по нейното изпълнение и отношенията между ДОМКО и Потребителя по тази конкретна поръчка се прекратяват, за което ДОМКО уведомява Потребителя на посоченият от него адрес на електронна поща. Потребителят може да поръча отново същите стоки като избере друг метод на плащане;
- В случай на отказ от договора, разваляне или прекратяване на договора за покупко-продажба, стоките по който са закупени на изплащане с потребителски кредит, с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си съгласие и нарежда на ДОМКО да преведе цената на закупената на изплащане стока директно на Банката, вместо да я връща на Потребителя. Преводът се извършва след като Потребителят върне на ДОМКО закупените стоки във вида, при условията и в сроковете, посочени в Раздел „Отказ от договора и замяна“. Потребителят декларира, че с превеждането на сумите към Банката няма да има никакви претенции към ДОМКО, относно цената на закупените на изплащане стоки и тяхното връщане. Потребителят урежда изцяло и само с Банката всички въпроси, свързани с договора за потребителски кредит.

 

Условия за отпускане на потребителски кредит от Банката:

- Всички условия и процедури във връзка с предоставяне на потребителския кредит (условия за кандидатстване, критерии и процедура за одобрение, срок за погасяване, брой и размер на погасителните вноски, лихви и такси по кредита, уреждане на отношенията при просрочие и неизпълнение по кредита и др.) се определят едностранно единствено и само от „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД;
- Посочените на Електронния магазин условия на потребителския кредит (главница, лихви, такси, срок, размер на вноската, ГПР и др.) са предварително определени от Банката и не могат да бъдат променени от ДОМКО, нито да бъдат предмет на предоговаряне между ДОМКО и Потребителя;
- ДОМКО не участва по какъвто и да е начин във финансирането на потребителския кредит, както и в което и да е от отношенията, които възникват между Потребителя и Банката във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др;
- ДОМКО не е страна по договора за потребителски кредит. Потребителят сключва договор за потребителски кредит само и единствено с Банката и всички отношение във връзка със сключването, изпълнението и неизпълнението на договора за потребителски кредит се уреждат изцяло и само между Потребителя и Банката.

 

Потребителите декларират, че са запознати, че за целите на кандидатстване за отпускане на потребителски кредит ще предоставят свои лични данни, които ще бъдат обработвани от Банката като администратор на лични данни съгласно политиката за поверителност на Банката. Потребителите могат да се запознаят по-подробно с политиката за поверителност на данните на ДОМКО и на Банката.

 

Рекламации. Търговска гаранция

На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Електронния магазин и / или в съпътстващите ги сертификати указания за употреба и други, доколкото такива има издадени за съответната Стока / Стоки, както и тези, които при доставката на Потребителя съдържат явни недостатъци /не се счита за недостатък разликата в нюанса на цветовете, и това не може да бъде основание за връщане на стоката/. За целта при доставката Потребителят отбелязва върху товарителницата наличието на явни недостатъци и/или несъответствие в  количеството, в противен случай се счита, че количеството стока съответства на поръчаното и поръчката е изпълнена точно.
Извън случаите на несъответствие в количеството, рекламации относно закупени и предадени Стоки могат да бъдат предявени в срок от 30 (тридесет) дни, считано от датата на доставката.

При предявяване на рекламация Потребителите следва да се свържат с ДОМКО на телефони 02/8791215, 0700 420 02 или на електронна поща: [email protected].

ДОМКО отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след предоставянето й, но не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието с договора съгласно Закона за защита на потребителите.

Търговска гаранция е всяко задължение, поето от ДОМКО или производителя (гарант) към Потребителя, в допълнение към неговото задължение по закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, с цел да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора. Търговската гаранция е самостоятелно задължение, поето от производителя и/или търговеца и не оказва влияние на правата, които Потребителите имат съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите. Търговската гаранция се осъществява само при спазване на условията, описани в гаранционна карта или друг документ.

 

Права на интелектуална собственост

Съдържанието, логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Електронния магазин, са изключителна собственост или са предоставени за използване от производителите на ДОМКО за целите на продажба на стоките. Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Електронния магазин и при условие че не се нарушават авторските права на ДОМКО или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Електронния магазин. Забранява се изрично материалите, публикувани на Електронния магазин, да бъдат копирани, преработвани и/или публично разпространявани с каквато и да било цел от Потребителите. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, ДОМКО не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. Всички предоставени от ДОМКО стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид и опаковка без каквото и да било въздействие от страна на ДОМКО. Потребителите нямат право да копират, разпространяват, публикуват, предоставят на трети лица, променят по какъвто и да е начин каквато и да е част от съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Електронния магазин или описанията на продуктите или услугите. Потребителите нямат право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието, на Електронния магазин.

 

Отказ от закупена стока

Потребителите, в случай че имат качество на потребител по смисъла на Параграф 13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по смисъла на Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, имат право, без да дължат обезщетение или неустойка и без да посочват причина, да се откажат от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките.

ДОМКО гарантира качеството на всички свои продукти. Ако все пак, те не отговарят на изискванията на Потребителите, Потребителите имат право да се откажат от един или повече артикула от направената поръчка в рамките на 14 дни след получаването й, като първо трябва да уведомят ДОМКО за това. Уведомяването за отказа се извършва от Потребителите чрез използването на формата за контакт, намираща се на Електронния магазин:

За гости

За регистрирани потребители

Подробна информация за условията за отказ са описани в Политиката за връщане и замяна на стоки.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми ДОМКО за имената си, географския си адрес, номер на поръчка и ако има такива, телефонен номер, електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща). Потребителят може да използва стандартен формуляр за отказ от Поръчка, наличен при всяка поръчка или в Електронния магазин, но това не е задължително:

За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ, преди изтичането на срока за отказ от договора.

Потребителят може да върне стоките за сметка на ДОМКО, използвайки куриер на Спиди избирайки тази опция при попълване на заявката за връщане или може да използва, друг начин за доставка за своя сметка, указвайки това в заявката за връщане.

Потребителите са длъжни да съхраняват правилно продуктите, докато са в тяхно владение, както и когато ги връщат, за да се избегне повреда или загуба при транспортиране. Потребителите са длъжни да запазят бележката от пощата или куриерската фирма, извършила доставката, като доказателство, че пратката им е изпратена. В противен случай Потребителите поемат риска от загуба на стоките преди да сме ги получили.

При връщане на стока Потребителите следва да спазват следните условия:

- При връщане на отказана стока, тя трябва да бъде придружена от доказателство за покупката (фактура и касова бележка) и копие от Заявката за връщане (генериран при попълване формата в сайта), неизползвана, не разопакована и в запазен търговски вид, със запазена оригинална опаковка, адресирана до адреса ни за кореспонденция: гр. София, ул. Околовръстен път № 145;

- По хигиенни причини, спално бельо, одеяла, възглавници, олекотени завивки, хавлиени кърпи и халати с отворена опаковка не могат да бъдат отказани или върнати, освен ако не е в правото на Потребителя да ги върне, т.е. единствено при констатиран дефект, потвърден от ДОМКО;

- Артикули изработени или доставени по поръчка и персонализирани продукти, не могат да бъдат върнати или заменени, като Потребителят носи отговорност за точността на подадените размери. Това не важи за случаите когато продукта с нестандартни размери е с дефект;

Възстановяването на сумата по отказан артикул/и след потвърждение от служител на ДОМКО, че върнатата стока отговаря на критериите по- горе, се осъществява по банков път в банковата сметка, която Потребителите са посочили в Заявката за връщане.

Не възстановяваме сума за артикули, върнати след 14-тия ден от получаването им, повредени, използвани артикули или такива с нарушена опаковка. В тези случаи ще върнем артикулите обратно на Потребителите за тяхна сметка.

Политиката на отказ от покупка не нарушава потребителските права на Потребителите, в случаите на дефектни/повредени стоки.

В случай че Потребителят се откаже от договора, ДОМКО ще възстанови всички плащания за стоките, които е получило, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която върнатата стока е получена от ДОМКО.

С приемането на настоящите общи условия, Потребителят изрично се съгласява възстановяването на заплатената от него сума да се извършва по предоставена от него банкова сметка.

ДОМКО има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. 

Потребителят е длъжен да изпрати на ДОМКО или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който е информирал ДОМКО за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати обратно стоките на ДОМКО преди изтичането на 14-дневния срок.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена. ДОМКО си запазва правото, в случай че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

Потребителят отговаря за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. За изпробване по начин, различен от необходимия, се счита всяко изпробване на стоката, което е различно от онова, което се е наложило в практиката за обичайно и разумно изпробване в търговския обект.

Когато ДОМКО не е изпълнило задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
Потребителят се задължава да съхранява получените от ДОМКО стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока, в който може да бъде упражнено правото на отказ.

Отказ от някои видове закупени стоки може да бъде упражнен, съгласно разпоредбите на Разпоредбите на чл. 50 – 56 от Закона за защита на потребителите за правото на отказ на Потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:

- за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно, когато договорът предвижда задължение за Потребителя да плати, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на Потребителя , че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от ДОМКО;

- за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от ДОМКО и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

- за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

- за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

- за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

- за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

- за доставка на стоки при които Потребителят изрично е поискал от ДОМКО да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение ДОМКО предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от Потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки.

Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, всеки допълнителен договор се прекратява автоматично, без Потребителят да дължи каквито и да е разходи, обезщетения и/или неустойки, с изключение на разходите, предвидени в Закона за защита на потребителите. Посоченото не се прилага по отношение на чл. 28 от Закона за потребителския кредит.
При връщане на Стоките, за които е упражнено право на отказ, те трябва да бъде придружени от доказателство за покупката (фактура и касова бележка) и формуляр за отказ от покупка (получава се заедно с пратката),неизползвани, не разопаковани и в запазен търговски вид, със запазена оригинална опаковка, адресирани до адреса за кореспонденция на ДОМКО: гр. София, ул. Околовръстен път 145.

Правото на отказ не се прилага и за следните видове Стоки по хигиенни причини: спално бельо, одеяла, възглавници, олекотени завивки, хавлиени кърпи и халати с отворена опаковка и други подобни.


Права и задължения на Потребителите

Потребителите имат право да разглеждат, поръчват и получават Стоките от Електронния магазин по реда и условията, посочени в него.
Потребителите имат право да се информират за състоянието на своята Поръчка.
Потребителите имат право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона, извършено от оператор на ДОМКО.
Потребителите носят пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват чрез профила си или при предоставянето им за използване от трето лице. Потребителите са длъжни незабавно да уведомяват ДОМКО за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на тяхното потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Потребителите са длъжни да заплащат цената на заявените Стоки и цената за доставка според обявения в Електронния магазин начин.
Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Електронния магазин:
- Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката;
- Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
- Да не извършва злоумишлени действия.


Права и задължения на ДОМКО

ДОМКО има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани / разположени на сървъра на Електронни магазин или направени достояние на трети лица от Потребителя, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Електронния магазин, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.  
ДОМКО има право по всяко време, без уведомяване на Потребителите, когато последните използват Електронния магазин  в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ДОМКО, да прекратява достъпа на Потребителите до Електронния магазин. ДОМКО не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на достъпа, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Електронния магазин на ДОМКО.
ДОМКО може да осигури публикуване в тематичните рубрики на Електронния магазин на връзки към други Интернет страници и ресурси. ДОМКО не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителите носят пълна отговорност за всички причинени вреди на ДОМКО и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.
Потребителите са длъжни да обезщетят ДОМКО и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и / или платени обезщетения на трети лица във връзка с Електронния магазин, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителите са използвали, разположили на сървъра на „ДОМКО , изпращали, разпространявали, направили достояние на трети лица или направили достъпни чрез ДОМКО в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
ДОМКО има право по всяко време да изпраща системни съобщения, свързани с изменение на условията за пазаруване, нови функционалности, новини и други услуги. ДОМКО има право да изпраща електронен бюлетин с новини до Потребителите на Електронния магазин, ако същите са потвърдили съгласието си за това. Този електронен бюлетин съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др.

 

Защита на личните данни. Конфиденциалност.

ДОМКО предприема технически и организационни мерки за защита на личните данни на Потребителите съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни, както и всички приложими правни актове в областта на защитата на личните данни.
ДОМКО е администратор на лични данни, съгласно чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели. При извършването на определени дейности по нареждане и от името на свои партньори, ДОМКО може да изпълнява ролята на обработващ лични данни по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) 2016/679, като тези отношения се уреждат със споразумение по чл. 28, пар. 3 от Регламент (ЕС) 2016/679.
ДОМКО обработва лични данни при спазването на основните принципи за защита на данните и при наличие поне на едно от основанията за допустимост на обработването, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. 
ДОМКО се позовава на съгласие при обработването на лични данни, когато липсва друго правно основание, посочено в чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679. ДОМКО обработва лични данни за посочените цели или при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие.
ДОМКО не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице – Потребител на Електронния магазин. 
Когато ДОМКО има основателни съмнения във връзка със самоличността на Потребителя, с който обменя информация, съдържаща лични данни, ДОМКО може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на Потребителя, включително при упражняването на права по смисъла на чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679.
В случай че по някаква причина Потребителя е забравил или изгубил своята парола за достъп по потребителския си профил, той може да я възстанови, следвайки стъпките в Електронния магазин.

Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които ДОМКО получава в процеса на предоставяне на услугите на Електронния магазин, се обработват и съхраняват от страна на ДОМКО в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни.

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на ДОМКО, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политиката за поверителност на ДОМКО, която е публикувана в Електронния магазин.

 

Политика за бисквитки

С цел повишаване на ефективността на Електронния магазин, същият използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработка и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни и Политиката за бисквитки на ДОМКО, която е публикувана на Електронния магазин.


Изменение на Общите условия

ДОМКО си запазва правото да актуализира Общите условия на Електронния магазин периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Електронният магазин функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Промените влизат в сила от момента на публикуването им в Електронния магазин. За всяка покупка на стоки чрез Електронния магазин се  прилагат общите условия, които са били в сила към момента на генериране на поръчката.

В случай, че Потребителите не са съгласни с изменените общи условия ДОМКО има право да откаже да предостави на тези Потребители услугите на Електронния магазин, като необходимо условие за покупка на Стоки чрез Електронния магазин е съгласието на Потребителите с общите условия и политиката за поверителност при завършване на поръчката.

В случай че някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Електронния магазин се окаже недействителни или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби и недействителната разпоредба се замества с действителна по силата на закона.


Съобщения

Доколкото изрично не е указано друго, всички съобщения, свързани със статуса на поръчката и доставката на Стоки чрез Електронния магазин се извършват на телефоните / адресите за контакти, обявени на видно място в Електронния магазин и респективно на посочените телефони / адрес за контакт на Потребителите  - в това число и  електронна поща. Потребителите могат да получават информация за статуса на поръчката си във всеки един момент от секцията „Моите поръчки”, при регистриран потребителски профил или на телефоните в Електронния магазин. Всички съобщения, изпратени по горепосочения начин, ще се считат за надлежно получени до доказване на противното.

 

Надзорни органи

В случай че Потребителите на Електронния магазин считат правата си за нарушени, могат да насочат претенциите си към съответните надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
 Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
E-mail: [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Всички спорове, свързани с  използването и услугите на Електронният магазин, могат да бъдат адресирани към Платформа за онлайн решаване на спорове https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG.

 

Разни

За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на общите условия, се прилагат законите на Република България.
Всички спорове между страните по тези общи условия могат да бъдат разрешавани от компетентния съд при приложение на действащото законодателство.
Настоящите общи условия се прилагат за всички Потребители на Електронния магазин.